Podpora dalšího vzdělávání v oblasti Konkurenčního zpravodajství

Projekt OP VK CZ.1.07/3.2.04/05.0116

 1. Základní kurz konkurenčního zpravodajství
  • (časová dotace: 12 hodin prezenční formou a 6 hodin samostudia s podporou e-learningu)
  • Tento workshop zprostředkuje potřebné základy konkurenčního zpravodajství, jak se zbavit přetížení informacemi, zavést CI jako proces v podnikání a tak provádět strategická rozhodnutí s větší jistotou. Ukáže význam CI v korporátním rozhodování, vliv na dlouhodobou úspěšnost firmy, vysvětlí etické a legální podmínky. Determinuje kritické faktory úspěchu a možnosti implementace CI do organizace. Vysvětlí jednotlivé fáze cyklu konkurenčního zpravodajství: plánování, sběr, analýza a prezentace s důrazem na zpětnou vazbu.
  • Obeznámí účastníky dalšího vzděláváni se základními technikami a metodami jako je profilování konkurenta, analýza portfolia, Porterovy analýzy 5 sil, strukturální analýzy odvětví a především SWOT analýza.
 2. Řízení a plánování jako výchozí prvek CI
  • (časová dotace: 10 hodin prezenční formou s podporou ICT a 4 hodin samostudia s podporou e-learningu)
  • V tomto modulu se účastníci obeznámí s determinovaním klíčových otázek konkurenčního zpravodajství, tzv. KIQ a KIT (Key Intelligence Question and Topics), na které se při analýze snažíme odpovědět. Správným výběrem KIT pro danou organizaci se účastníci naučí, jak efektivně směrovat zdroje firmy. Tento modul ukáže, jak vytvořit relevantní plán a jak identifikovat a najít ty správné zdroje, informační i jiné. Poukáže i na to, jakým způsobem se k nám dostávají informace, takže absolventi dokážou tyto zdroje lépe vyhledávat a naopak zabránit tomu, aby se stejnými kanály dostávali informace z organizace ven.
 3. Získávání informací – sběr dat online – komponenta ICT
  • (časová dotace: 12 hodin prezenční formou s podporou ICT a samostudium na vlastních datech 30h)
  • Účastníci dalšího vzdělávání si nacvičí, jak efektivně získávat informace online, z interních zdrojů nebo ze sociálních médií jako je Facebook, Twitter,  LinkedIn nebo z blogů. Dnešní sociální média dovolují lidem volně vyměňovat svoje názory, mluvit i být slyšen, což způsobilo záplavu informací na internetu. Tento modul ukáže, jak identifikovat vhodný primární zdroj a jak se popasovat s velkým množstvím dat, zhodnotit relevanci informací a efektivně detekovat i slabé signály.
  • V modulu se zaměříme na rozdíly v jednotlivých vyhledávačích, způsob jak co nejlíp formulovat dotaz, využití open-source aplikací, které dokážou sledovat aktivitu konkurence na webu, a také poukážeme na nejčastější laciné chyby, kterých se může konkurence dopustit a tím nám ulehčit práci.
 4. Vytěžování (datamining) databází – praktické cvičení – komponenta ICT
  • (časová dotace: 14 hodin prezenční formou s podporou ICT, samostudium 30h)
  • Účastníci dalšího vzdělávání si prakticky procvičí využívaní nejdostupnějších komerčních databází jako je ČEKIA, CreditInfo Czech Republic, Solidat a samozřejmě volně dostupných jako je ARES, RES, Úřad průmyslového vlastnictví, Centrální registr dlužníků a další. Naučí se rozpoznávat důležité informace a naopak filtrovat dezinformace.
 5. Primární výzkum a psychologický profiling
  • (časová dotace: 16 hodin prezenční formou a 5 hodin samostudia s podporou e-learningu)
  • V tomto modulu se účastníci naučí získávat a využívat informace z tzv. primárních zdrojů. Využívat primární zdroje je podstatně obtížnější, mohou nám ovšem poskytnout přesně ty informace, které chceme, a v rozsahu, jaký požadujeme. Účastníci si osvojí přímé oslovení subjektu, jako nejčastější primární zdroj, a to s pamětí na etiku konkurenčního zpravodajství. Důraz bude kladen především na rozlišení etického a neetického, potažmo nelegálního chování.
  • Mnoho exkluzivních informací lze získat právě prostřednictvím lidských zdrojů. Workshop tedy seznámí účastníky dalšího vzdělávání s rozmanitými příležitostmi, jak získat cenné informace prostřednictvím komunikace, například v rámci dobrých vztahů s dodavatelem, který dodává své produkty i konkurentovi. Podobně je také možné sbírat aktuální informace z trhu díky obchodníkům, kteří komunikují se zákazníky, nebo při neformálním rozhovoru s osloveným subjektem. Účastníci se seznámí se základem moderních komunikačních technik a tyto dovednosti si prakticky procvičí. Kurz se také zaměří na přípravu rozhovoru, na funkčnost mezilidské komunikace, přesvědčení partnera ke konverzaci a její efektivní vedení. Důraz bude kladen i na signály poukazující na nepoctivé a vyhýbavé jednání.
  • Další část bude věnována psychologickému profilování klíčových manažerů (nebo klíčových stakeholders, dominantních osobností ve firmě), kterých osobnostní profil ovlivňuje i samotnou firmu. Na základě jejich rozboru (například míry agresivity) budou absolventi schopni předvídat chování manažerů na různé situace a tedy přeneseně i chování celé organizace. Na rozdíl od testování vlastních zaměstnanců je důležité správně interpretovat osobnost z odposlechu a projevu ve společnosti.
 6. Zpravodajská analýza a vytváření hypotéz
  • (časová dotace: 16 hodin prezenční formou s podporou ICT a 6 hodin samostudia s podporou e-learningu)
  • Účastníci se naučí postup a zhodnocení získaných údajů a informací za účelem vytvoření přidané hodnoty, naučí se hledat symptomy a průvodní jevy činností, které nemusí být na první pohled hned patrné. Velký důraz bude kladen zejména na strukturování analytických problémů a to na dekompozici a externalizaci, kdy je potřeba si problém rozebrat na jednotlivé díly, které jsme schopni jednoduše vnímat a jejich následné přenesení na externí médium, aby bylo usnadněno jeho vnímání. Následně se účastníci seznámí se stanovením konkurenčních hypotéz v následujících krocích: určení hypotézy, sestavení seznamu důkazů, porovnání hypotéz s důkazy, analýza výsledku a předložení závěrů. Výsledky zpravodajské analýzy jsou následně použity jako podklady pro strategické rozhodování vrcholového managementu.
 7. Vytvoření podkladů pro rozhodování, profilů konkrétních konkurentů, jejich strategií a budoucích kroků
  • (časová dotace: 14 hodin prezenční formou s podporou ICT a 8 hodin samostudia s podporou e-learningu)
  • Tento modul se zaměří na analýzu strategie nejbližších konkurentů z různých perspektiv. Jak je strategie konkurenta známá, firma může vytvořit vlastní strategii, která zaručí dlouhodobou konkurenční výhodu. Účastníci budou seznámeni s nástroji a technikami analýzy konkrétního konkurenta a vytváření jeho profilu, tzv. profilování. Jednotlivé dílčí analýzy pak integrujeme do jedné strategie, kterou se, podle předpokladu, konkurent nebo konkurenti řídí.
  • Hlavním cílem workshopu bude naučit účastníky vytvářet a prezentovat podklady pro skutečného koncového uživatele – vrcholového manažera, který na základě těchto zpráv může rozhodnout, resp. snížit riziko při rozhodování. Důraz bude kladen jak na obsah, tak i složení zpravodajských zpráv.
  • Účastníci se také naučí správně vybrat frekvenci (ihned, periodicky), způsob prezentace (email, ústní, klasickou prezentací) výsledků a zpráv podle definované skupiny příjemců. Výběr způsobu komunikace informací v rámci konkurenčního zpravodajství vyplývá vždy z potřeb konkrétní firmy a měl by odpovídat její vnitřní kultuře.
 8. Praktické Business War Games a Scenario Analyzes
  • (časová dotace: 12 hodin prezenční formou)
  • Účastníci se naučí využít moderní nástroje Business War Games a analýzu scénářů. Účastníci dalšího vzděláváni se při Business War Games postaví do role různých účastníků trhu a přes simulované období několika let, v prostředí intenzivní konkurence, která je také ovlivněna vnějšími jevy, jako jsou cyklické vlivy a krize, se vycvičí jak reagovat v různých situacích, pochopí, jak konkurent myslí a vcítí se do jeho role.
  • Scénáře jsou popisy možného budoucího trhu a konkurenční situace. Zvážení alternativních představ o budoucnosti umožní rozvoj vhodných podnikatelských strategií. To by mohlo zahrnovat investiční rozhodnutí nebo vývoj výrobku, stejně jako akvizice. Účastníci workshopu získají potřebné teoretické a praktické nástroje, aby mohli uplatňovat komplexní techniky analýzy scénářů.
 9. Systém včasného varování a ochrana obchodného tajemství
  • (časová dotace: 12 hodin prezenční formou s podporou ICT a 4 hodin samostudia s podporou e-learningu)
  • Praktická realizace monitorování konkurenčního prostředí vycházejících ze strukturovaných dotazů (KIT/KIQ z modulu 2). Kontinuální proces sledování změn konkurenčního prostředí, označovaný jako systém včasného varování, se zaobírá včasnou identifikací možných příležitostí a rizik v podnikání. Tento workshop nastíní základy a požadavky na vytvoření systému včasného varování a bude simulována jeho realizace v rámci podniku s použitím podpůrného softwaru.
  • V další části bude probraná obranná složka konkurenčního zpravodajství, účastníci se seznámí jak s legislativou a s nejvíce ohroženými oblastmi, tak i s konkrétními příklady z praxe. Dále bude probrána bezpečnostní politika firmy a možnosti dezinformace jako účinného obranného nástroje.
 10. Případové studie a další praktická cvičení
  • (časová dotace: 14 hodin prezenční formou s podporou ICT a 6 hodin na případovou studii a test na e-learningu)
  • Účastníci si odzkoušejí využití nabytých dovedností na komplexním příkladu, budou řešit konkrétní případovou studii, která může být zaměřená právě jejich společnost. Bude simulován kompletní cyklus konkurenčního zpravodajství od řízení a plánování, přes sběr a analýzu informací až po vytváření hypotéz a prezentování výsledků.

Prostory ve vzdušné učebně nabízejí příjemnou, profesionální atmosféru a pomáhají navazovat vztah mezi lektorem s účastníkem:

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Kontaktujte nás

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Předmět

Vaše zpráva

Souhlasím se zpracováním osobních údajů dle těchto podmínek

„Komunikace bez obav…“